اعضا - احمد خلیلی

احمد خلیلی

رئیس هیئت مدیره

آقای احمد خلیلی رئیس هیئت مدیره پترو اکسیر طوس

آقای احمد خلیلی رئیس هیئت مدیره شرکت پترو اکسیر طوس

برای ارتباط با هیئت مدیره مجموعه پترو اکسیر طوس از این بخش استفاده نمایید.