محصولات و سفارش آنلاین

افزودنی های سوخت

مزایا

  • با افزایش ضریب تراکم موتور باعث کاهش ضربه، فشارو استارت راحت و آسان می شود.
  • باعث کاهش دود، انتشار آلودگی، مواد مضر و رسوبات موتور می گردد.
  • الگوهای پاشش سوخت را بهینه کرده و سرعت و احتراق سوخت آن را تسریع و بهبود می بخشد.
  • باعث کاهش 15 درصدی CO و 10 درصد NOX- در گازهای خروجی می گردد.

مزایا

  • انژکتور، شیرها و اتصالات را تمیز کرده و باعث جلوگیری از کارکرد نامطلوب موتور می گردد.
  • با فعال نمودن کربن ها، باعث تمیز کردن محفظه احتراق و مجازی خروج دود می گردد.
  • چون رطوبت موجود در سوخت را به صورت خیلی ریز و معلق در می آورد، باعث عدم آسیب رطوبت به سیستم سوخت رسانی و خشک شدن آنها در حالت خاموش بودن موتور می گردد.