اعضا - محمدجعفر نیک نام

محمدجعفر نیک نام

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمدجعفر نیک نام نایب رئیس هیئت مدیره پترو اکسیر طوس

آقای محمدجعفر نیک نام نائب رئیس هیئت مدیره پترو اکسیر طوس .

در این بخش میتوانید با هیئت مدیره از جمله نائب رئیس هیئت مدیره پترو اکسیر طوس در ارتباط باشید.